top of page

Privatlivspolitik — Maj 2018

 

HR Cares privatlivspolitik

 

Om HR Care

HR Care leverer diverse sundhedsydelser til virksomheder og private, og er derfor jævnligt i kontakt med mange mennesker. Af denne årsag har HR Care forskellige personoplysninger, og vi lægger stor vægt på at behandle disse oplysninger med omhu og inden for lovens rammer.

 

Denne privatlivspolitik forklarer, hvilke personoplysninger HR Care indsamler, hvorfor vi indsamler dem, hvad vi bruger dem til, og hvordan vi beskytter dem. Derudover kan du læse om de rettigheder, du har, når HR Care behandler dine personoplysninger. HR Cares privatlivspolitik er inddelt i disse hovedafsnit:

  • Hvad er personoplysninger?

  • Sådan behandler HR Care dine personoplysninger

  • Sådan beskytter HR Care dine personoplysninger

  • Dine rettigheder

  • Kontakt HR Care

 

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er alle slags oplysninger om en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres. Det er f.eks. oplysninger om navn, stilling, telefonnummer, adresse, e-mailadresse, CPR-nummer, lønforhold, uddannelse mv.

 

Sådan behandler HR Care dine personoplysninger

Hvilke personoplysninger og formål HR Care indsamler kun personoplysninger til specifikke og saglige formål. Hvilke typer personoplysninger, HR CARE

behandler, afhænger af det enkelte formål. Nedenfor oplistes, hvilke personoplysninger HR CARE primært behandler til hvilke formål:

  • Booking af massage, ergoterapi, zoneterapi mv.

Til dette formål behandler HR CARE personoplysninger om medarbejdere hos HR Cares virksomhedskunder eller virksomheder, som HR CARE er i dialog med. Det er f.eks. oplysninger om navn, kontaktoplysninger, ansættelsessted, mailkorrespondance mv.

  • Psykologydelser

Disse ydelser har til formål at hjælpe personer og medarbejdere hos virksomhedskunder. Der er i den forbindelse brug for personoplysninger til brug for indberetning til Sygeforsikringen ”danmark”, til forsikringsselskaber og/eller det offentligt. I disse sammenhænge behandler HR CARE personoplysninger om navn, kontaktoplysninger, CPR-numre, betalingsoplysninger, og andre informationer, der er nødvendige for, at HR CARE kan levere den pågældende service.

  • Markedsføring

Til dette formål behandler HR CARE personoplysninger om navn, kontaktoplysninger, tilmeldte nyhedsbreve mv. HR CARE sender kun markedsføring til dig via e-mail, hvis du har givet samtykke til det efter reglerne i Markedsføringsloven.

 

HR CARE oplyser dig

Når HR CARE behandler dine personoplysninger, oplyser vi dig om det. Hvordan vi oplyser dig, afhænger af den konkrete sammenhæng – f.eks. om du søger ansættelse i HR CARE, om du deltager i et HR CARE-arrangement, om du er kunde og får en service fra HR CARE, eller om du blot sender os en e-mail. I alle tilfælde oplyser vi dig via denne privatlivspolitik, og i nogen sammenhænge vil du derudover modtage en særskilt meddelelse fra os, f.eks. på e-mail.

 

Berigtigelse af personoplysninger

HR CARE sikrer, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er forkerte eller vildledende. Derfor opdaterer

vi løbende dine personoplysninger, og vi retter straks personoplysninger, der måtte vise sig at være forkerte.

Da vores serviceydelser til dig afhænger af, at dine oplysninger er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om

ændringer i dine oplysninger. Du kan enten kontakte os via tlf 70 25 56 57 eller e-mail info@hrcare.dk, eller selv rette dine oplysninger i bookingsystemet, såfremt du har en adgang hertil.

 

Videregivelse af personoplysninger

HR CARE deler personoplysninger med HR CAREs behandlere og behandlernetværk, hvor dette er relevant, for at sikre den bedst mulige service i alle dine relationer til HR CARE. Derudover deler HR CARE kun personoplysninger med offentlige myndigheder (f.eks. SKAT, kommuner e.l.) eller samarbejdspartnere, hvis vi har en lovlig grund til det.

 

Opbevaring af personoplysninger

HR CARE har faste retningslinjer for, hvornår bestemte typer af personoplysninger skal slettes. På den måde gemmer vi ikke dine personoplysninger i længere tid end nødvendigt. Vi har nøje overvejet vores retningslinjer for hver enkelt kategori af personoplysninger i forhold til lovgivning og ønske om bedst mulig service. Opbevaringsperioden afhænger af karakteren af oplysningen og formålet med behandlingen.

 

Sådan beskytter HR CARE dine personoplysninger

HR CARE beskytter dine personoplysninger og har interne regler, processer og kontroller for informationssikkerhed. Vores informationssikkerhed er baseret på en grundig vurdering af de risici, der er forbundet med behandlingen af dine personoplysninger. Vi har både tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring samt uautoriseret videregivelse eller offentliggørelse. Derudover sikrer vi, at uvedkommende ikke får adgang til dine personoplysninger, blandt andet ved at begrænse adgangen til personoplysninger til relevante medarbejdere. For at undgå datatab tager vi endvidere løbende backup af vores datasæt. I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der indebærer en høj risiko for dig, vil vi underrette dig så hurtigt som muligt.

 

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder efter Databeskyttelsesforordningen, fordi vi behandler dine personoplysninger. Disse rettigheder er beskrevet nedenfor. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os. Vores kontaktoplysninger finder du nederst i dette dokument.

 

Ret til indsigt

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til rettelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine personoplysninger inden vores generelle slettefrist.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. I givet fald må vi fremover kun behandle dine personoplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, med henblik på at fastlægge, forsvare eller gøre et retskrav gældende, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at overføre oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Ret til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække et samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os. Vores kontaktoplysninger finder du nederst i dette dokument. Hvis du vælger at trække et samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke. Det får derfor først virkning fra det tidspunkt, hvor du trækker samtykket tilbage.

 

Ret til at klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Kontakt vedrørende HR Cares behandling af personoplysninger

Hvis du har et spørgsmål til, hvordan HR CARE behandler personoplysninger,

kan du kontakte HR CARE på info@hrcare.dk eller på tlf. 70 25 56 57.

bottom of page